De wereld staat niet stil, ook in de sociale huursector volgen de veranderingen elkaar snel op. Het bestuur is zich bewust dat we in continue proces van veranderen zitten, dit vraagt flexibiliteit van elke organisatie en de mensen die daar binnen actief zijn. Een HuurdersBelangenVereniging is daar geen uitzondering op. In maart 2016 hebben wij in de HuurdersBelangen Krant stil gestaan bij dit veranderingsproces en tijdens de Algemene Leden Vergadering is daar nog verder op in gegaan én heeft de men groen licht gegeven om H.B.V.H. richting 2020 verder te ontwikkelen.

De toekomst is nu.
De toekomst is nu.

H.B.V.H richting 2025.

Een visie met behoud van zelfstandigheid en meer betrokken huurders.

Leeswijzer: in dit artikel trachten wij een mogelijk toekomst van de H.B.V.H. en huurdersbelangen in het algemeen te schetsen, het artikel is bedoeld ter inspiratie en om uit te dagen met een “open mind” na te gaan denken over de toekomst van huurdersbelangen. Denken vanuit de filosofie “Ja en…” in plaats van het “Ja maar…”, komen we verder en vinden we wat ons boeit en verbind.

In 1995 is HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek officieel ontstaan. In 2015 hebben we uitgebreid bij dit 20 jarige jubileum stil gestaan. In de afgelopen 20 jaar is de wereld rondom het sociaal huren continue veranderd echter, de laatste jaren volgen de veranderingen zich in een toenemend tempo elkaar op. Veranderingen die worden ingegeven door druk. Druk vanuit de politiek, maatschappij en een veranderde financiële wereld. Krantenkoppen als: “Sociale huurmarkt zit op slot”, “Woningnood in sociale huur” of “Kabinet neemt huursector op de schop” behoren tot de dagelijkse realiteit en raakt de vele mensen die afhankelijk zijn van de sociale huursector, de huurdersorganisaties én degene die werkzaam zijn bij corporaties zoals Leystromen. Deze ontwikkelingen maken het nu meer dan noodzakelijk om na te denken over de toekomst van belangenbehartiging van, door en voor huurders. In dit artikel willen wij in het kort ons toekomstbeeld schetsen.

Kernwaarden.

Wat niet is veranderd zijn de kernwaarden van de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek, namelijk:

  • Waarom bestaat de H.B.V.H omdat wij geloven dat de belangen voor en van de sociale huisvesting (Lees Huurders) het beste tot zijn recht komen vanuit een gezamenlijk belang (standpunt).
  • Hoe doen we dit: door kennis, visie en ideeën uit te wisselen met elkaar, onze achterban, partners, stakeholders en woonstichting Leystromen om zo tot een betere sociale huisvesting te komen.
  • Wat doen wij: wij adviseren met betrekking tot beleid van Leystromen, positieve beïnvloeding van toekomstig beleid en een vinger aan de pols te houden bij de uitvoering, huurders informeren en ondersteunen en gesprekken aan te gaan met stakeholders in het (werk)gebied.

Krachtenbundeling.

Sinds het ontstaan van woonstichting Leystromen heeft de verhuurder te maken met drie zelfstandige huurdersbelangenorganisaties in haar werkgebied. Om dit zowel voor de verhuurder als huurdersorganisaties werkbaar te houden werken de drie huurdersorganisaties intensief samen. Door deze krachtenbundeling kunnen zowel Uw Huurdersraad, Huurdersvereniging Oisterwijk als ook HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek zorg dragen voor maximale brede belangenbehartiging met behoud van elkaars zelfstandigheid. Medio 2015 hebben de drie huurdersorganisaties de onderlinge verbondenheid vastgelegd in een samenwerkingsdocument. Het behoud van ieders zelfstandigheid is belangrijk om de lokale verschillen in het werkgebied van woonstichting Leystromen goed onder de aandacht te brengen. Deze lokale betrokkenheid is belangrijk en wordt zeer gewaardeerd. Zo’n 45-50% van de Leystromen huurders in Hilvarenbeek is lid van de H.B.V.H, een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Ondanks dit enorme draagvlak moeten we als vereniging ervoor zorgen dat we ook in de (nabije) toekomst kunnen blijven opkomen voor de belangen van huurders. Er liggen een aantal gevaren die de belangenbehartiging kunnen ondermijnen. Gevaren zoals: onvoldoende vrijwilligers, toenemende agendadruk maar ook een toename van onderwerpen waarover geadviseerd dient te worden. Binnen het bestuur van de H.B.V.H hebben we een viertal denkbare toekomst scenario’s besproken.

De 4 Scenario’s:

Onveranderd, 100% huurders, Samen in één en Professionaliseren.

In het scenario Onveranderd blijven we functioneren zoals we nu doen en zullen we in de (nabije) toekomst niet alle taken die op ons afkomen kunnen invullen, we zullen dus keuzes moeten maken in wat we nog gaan doen, consequentie van dit scenario is dat we als H.B.V.H en u als huurder op steeds minder vlakken inspraak behouden en afstand nemen van onze kernwaarden.

 

In het scenario Samen in één gaan de drie huurdersorganisaties in het werkgebied van Leystromen op in één huurdersorganisatie. De lokale diversiteit verdwijnt in de belangenbehartiging als ook de verbondenheid in het maatschappelijk lokale netwerk verdwijnt. Dit scenario kan afstand creëren in de directe betrokkenheid van huurders op de vereniging en daarmee hun invloed op het beleid van woonstichting Leystromen.

 

Het scenario 100% Huurders verdwijnen de huurdersbelangenorganisaties en krijgen huurders via een App direct vraagstukken (beleidskeuzes) vanuit de woonstichting voorgelegd ter beoordeling. Door deze directe betrokkenheid krijgen huurders directe invloed op het beleid van hun verhuurder. De verhuurder zal zorgvuldig moeten handelen omdat de maatschappelijke legitimatie, draagvlak voor hun handelen direct zichtbaar wordt én een belangrijke beoordelingspunt zal zijn in de kwaliteit van woonstichting Leystromen als sociale verhuurder.

 

Het scenario Professionaliseren. In dit scenario wordt de huurderbelangenorganisaties ondersteunt door een beroepskracht. Deze beroepskracht biedt ondersteuning aan de vrijwilligers door hun te voorzien van voldoende en correcte informatie (opgehaald bij Leystromen, Woonbond, Het Huurdershuis, Internet) over uiteenlopende zaken zodat huurdersorganisaties efficiënt en effectief tot een advies kunnen komen. Daarnaast Informeert en adviseert hij/zij de huurdersorganisaties over de ontwikkelingen die plaatsvinden in het sociale huurdomein. Belangrijk in dit scenario is dat de beroepskracht staat opgesteld ter ondersteuning, maar niet naar buiten zal treden als onderhandelaar of woordvoerder van de 3 huurdersorganisaties. De lokale zelfstandigheid zal blijven bestaan.

 

Het scenario Professionaliseren, achten wij op dit moment als het meest passend en zal dan ook verder worden uitgewerkt.  Het scenario onveranderd achten wij niet wenselijk om reden dat dit geen blijvend recht doet aan het waarom wij bestaan. De overige twee scenario’s achten wij zeker mogelijk maar voor dit moment een te grote stap in de toekomst.

PROFESSIONALISEREN VRAAGT OM EEN NIEUWE MANIER VAN VRIJWILLIGERSWERK

Een scenario als Professionaliseren, maar ook diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het teruglopen van het aantal vrijwilligers, maken het noodzakelijk om ook binnen de vereniging

Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek gaat op een andere manier werken. Het bestuur vormt samen met een aantal vaste vrijwilligers een kernteam. Binnen dit kernteam krijgen één of meerdere personen over één of meerdere aandachtsgebieden (thema’s) toebedeeld. Men moet dan denken aan thema’s als: huurverhoging, beleid woningtoewijzing, prestatieafspraken, huurvoorwaarden, nieuwbouw, maatschappelijke projecten, klachtencommissie en nog vele andere aandachtsgebieden.

De aandachtsgebiedshouders is binnen de H.B.V.H de expert op zijn/haar toebedeeld thema en voert gesprekken hierover met de overige 2 huurdersorganisaties, Leystromen en overige stakeholders. Hierbij krijgt hij/zij ondersteuning door de professionele ondersteuner, zoals beschreven in het scenario Professionaliseren. Tevens zorgt deze aandachtsgebiedshouder ervoor dat er voldoende terugkoppeling plaatsvindt aan het Kernteam zodat zij namens H.B.V.H tot een advies of standpunt komt.

Vernieuwing, kansen voor vergroten betrokkenheid huurders en aantrekken van “nieuwe vrijwilligers”.

Door de nieuwe manier van werken, creëren we een mogelijkheid dat huurders tijdelijk aanhaken op één van de thema’s die past binnen hun van expertise en/of interesse. Het voordeel van deze manier van werken is meer betrokkenheid, flexibiliteit en kenniskracht in het vrijwilligerswerk.

 

Een veranderingsproces is een eerste stap durven te zetten naar het onbekende én het oude vertrouwde langzaam los te laten. Om het scenario “professionaliseren” verder uit te werken is het van belang dat u ook uw inbreng heeft aan dit proces. Schroom daarom niet en praat mee over één of meer aspecten binnen dit onderwerp. Wij kijken uit naar uw vragen, uw expertise of uw visie, want op deze manier blijven en dragen we gezamenlijk verantwoordelijk voor de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek.

Niets duurt voort behalve verandering.