Binnen de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek spreken we regelmatig over de “kerngroep“, wat bedoelen we daar mee?

De Kerngroep moet gezien worden als het kloppend hart van de HuurdersBelangenVereniging, het is een team dat bestaat uit het bestuursleden en vrijwilligers zonder officiële bestuursfunctie. De kerngroep komt minimaal éénmaal per maand bij elkaar om de lopende zaken en projecten te bespreken. Een ieder uit de kerngroep kan én mag zijn deel bijdragen. Het verschil zit in het feit dat de bestuursleden binnen de kerngroep de eindverantwoordelijkheid draagt inzake het in standhouden van de vereniging, het naleven van de statuten en het goed laten functioneren van de organisatie.

 

Doelen van het bestuur/kerngroep:

Het bestuur is belast binnen de vereniging, met het in stand houden van de doelstellingen zoals hieronder wordt beschreven;

 • Het behartigen van de belangen van huurders in de gemeente Hilvarenbeek, welke belangenbehartiging betrekking heeft op zowel de woning als de woonomgeving.
 • Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van huurders.
 • Het in gezamenlijk overleg met de huurders bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving.
 • Het voeren van juridische procedures voor huurders in het algemeen (geen individuele kwesties).

Het bestuur/kerngroep tracht de hierboven beschreven doelen te bereiken door:

 • Het vertegenwoordigen van haar huurders in overlegsituaties met de verhuurder en andere eventueel ad hoc gesprekpartners op elk niveau.
 • Het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel tracht te verwezenlijken in materiële en immateriële zin.
 • Het nastreven van volledige inspraak van de huurders bij het woningbeleid, renovatie en alle overige woonvoorzieningen, alsmede openbare voorzieningen in de buurt.
 • Het verrichten en/of doen verrichten van onderzoek terzake van het wonen en de woonomgeving in de betrokken buurt.

De Kerngroep bestaat uit de volgende personen (per 1-4-2018).

   • Dhr. M. de Vries, voorzitter / penningmeester.
   • Dhr. H. van Mazijk, vicevoorzitter / H.O.P. / duurzaamheid.
   • Mevr. I. Sprangers, algemeen bestuurslid / ledenadministratie / team ondersteuning.
   • Mevr. A. Toepoel, secretariaat / algemene zaken.
   • Dhr. J. Beemster, bewonerscommissies / algemeen adviseur.
   • Dhr. F. Driesser, adviseur prestatieafspraken.
   • Mevr. M. Franken, adviseur ledenaangelegenheden/

 

Ter versterking van het kernteam willen we graag in contact komen met personen die op vrijwillige basis een bijdrage (op onderwerp of langdurig) willen leveren aan het opkomen voor de belangen van huurders in de sociale huursector.